Kooli dokumendid

Arengukava


​​​​PÕHIKOOLI ARENGUKAVA

2019-2023

 

Halliste Põhikool 2019

 

SISUKORD

 

 1.  Sissejuhatus ……………………………………………………………………   3
 2.  Arengukava koostamise põhimõtted ja kooliarenduse põhivaldkonnad ………   4

2.1. Kooliarenduse põhivaldkonnad ……………………………………….   4

 1. Üldandmed ja hetkeolukord  ……………………………………………………   4

3.1. Asukoht  ……………………………………………………………….   4

3.2. Lühiülevaade ajaloost  ………………………………………………...   4

3.3. Kooli hetkeseis ………………………………………………………..   5

4.  Halliste põhikooli visioon ja missioon ………………………………………….   6

4.1. Visioon  ……………………………………………………………….   6

4.2. Missioon  ………………………………………………………………  6

5.   Kooli strateegilised eesmärgid ja tegevuskava …………………………………   6

5.1. Eestvedamine ja juhtimine  …………………………………………...   7

5.2. Personali juhtimine  …………………………………………………...   8

5.3. Koostöö huvigruppidega  ……………………………………………..   9

5.4. Ressursside juhtimine …………………………………………………   9

5.5. Õppe- ja kasvatustegevus …………………………………………….  10

6.   Arengukava uuendamise kord  …………………………………………………  11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 1. SISSEJUHATUS

 

Halliste Põhikooli arengukava on koostatud kooli järjepideva arengu tagamiseks. Kooli arengukava 2019- 2023 on kooli arengut suunav dokument, mis lähtuvalt „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse“ § 67 määratleb kooli arengu eesmärgid ja põhisuunad.

 

Halliste Põhikooli arengukava koostamise aluseks on:

 • Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus
 • Halliste Põhikooli põhimäärus
 • Mulgi valla arengukava aastani 2025
 • Eesti elukestva õppe strateegia 2020

 

 

 1. ARENGUKAVA KOOSTAMISE PÕHIMÕTTED JA KOOLIARENDUSE PÕHIVALDKONNAD

 

Halliste Põhikoolis põhineb kooli arendus ressursside ja tegevuste protsessikesksel juhtimisel eesmärgiga tagada kooli pidev ja jätkusuutlik areng.

 

Arengusuunad, mida käesoleva arengukava elluviimisega soovitakse kindlustada, on järgmised:

 • nüüdisaegne õpikäsitus;
 • konkurentsivõime suurenemine ning kooli tegevusnäitajate paranemine;
 • õpilaste järjepidev suunamine elukestva õppe harjumuste omandamisele, nende arendamine haritud ja tublideks kodanikeks;
 • töötajate vastutuse suurendamine;
 • tihe koostöö huvigruppidega suurendamaks kooli usaldusväärsust;
 • ressursside optimaalne kasutamine, et tagada jätkusuutlik areng;

 

Arengukavast lähtuvalt koostatakse kooli iga-aastane üldtööplaan. Arengukava tegevuskava muudetakse kooskõlas välis- ja koolikeskkonnas toimunud muutustega,  arvestades õppeaasta analüütilise kokkuvõtte tulemusi.

 

2.1 Kooliarenduse põhivaldkonnad

Kooli arendamise ülesehitamiseks on aluseks võetud viis põhivaldkonda:

 1. „Eestvedamine ja juhtimine“,
 2. „Personalijuhtimine“,
 3. „Koostöö huvigruppidega“,
 4. „Ressursside juhtimine“,
 5. „Õppe- ja kasvatusprotsess“

 

 

 1. ÜLDANDMED JA HETKEOLUKORD

 

3.1 Asukoht

Halliste Põhikool asub Pornuse külas, Mulgi vallas, Viljandimaal. Kool asub 29 km kaugusel Viljandi linnast, 12 km kaugusel Karksi-Nuiast ja 7 km kaugusel Abja-Paluojast.

 

3.2 Lühiülevaade ajaloost

Halliste kihelkond on aastasadu olnud eestlaste kodukohaks Lõuna-Eestis.
1683-1696.a. oli Halliste kihelkonnas köstriks ja ühtlasi koolmeistriks Bernt Johan Funk. Palgaks sai ta igalt talult ½ külimit vilja.
1873.a. alustati koolimaja ehitamisega Kulla alevikus köstri maja vastu üle tee.
10.septembril 1874.a. alustas kihelkonnakoolis tööd Halliste kihelkonnakooli juhatajana Hans Kirsel. Koolis õppis 24 poissi.

1910.a. tehti koolile juurdeehitus, et vastu võtta ka tütarlapsi. Õpilaste arv 85.
1972.a.sügisel jäi kool algkooliks.
1992.a. töötas kool 6-klassilisena.
1995. a. mais pandi nurgakivi uuele koolimajale.
1998.a. avas uksed uus koolimaja, kus töötas 7 klassi, nimeks Halliste Põhikool.
1999.a. lisandus koolis veel 8. klass, õpilaste arv on 124.
2000.a. sügisel lisandus ka 9.klass. Õpilaste arv 157.
2001. aastal lõpetas Halliste Põhikooli esimene lend, 18 õpilast.

2009.a. valmis koolivõimla.

2019.a. sügisel tähistab kool oma 145.aastapäeva.

 

3.3 Kooli hetkeseis

01. jaan 2019 seisuga õpib koolis 92 õpilast. Koolis õpivad valdavalt Halliste ja Õisu piirkonna õpilased, kaugemalt on lapsi Viljandi linnast, Paistust, Päidrest, Rimmust, Uue-Karistest, Mõisakülast. Koolis õpivad lapsed 1.- 9.klassini.

Valikained 2018/2019 õppeaastal

 • pilliõpetus 1.- 3. klass
 • robootika 5.klass
 • ettevõtlusõpetus 6.- 7. klass
 • loovtöö koostamine 8. klass
 • karjääriõpetus 9. klass

Huviringidest tegutsevad

 • spordiringid (jalg-, korv- ja võrkpall, üldtreeningud, palliring, töötab jõusaal)
 • mudilaskoor, tütarlaste lauluring
 • rahvatants
 • loodusring
 • rahvapilliring
 • kunstiring
 • itiring
 • noorkotkad ja kodutütred

 

Õpilaste arvu prognoos (elanike registri andmed seisuga 01.10.2018)

Õppeaasta

I klassi astujad

Koolis kokku

2019/2020

12

90

2020/2021

11

93

2021/2022

17

97

2022/2023

8

99

2023/2024

9

99

 

 

 1. HALLISTE PÕHIKOOLI VISIOON JA MISSIOON
   
  1. Visioon

 

Halliste Põhikool on kaasaegne ning turvaline kool, kus õpi- ja töökeskkond toetab iga õppija arengut ning kasvamist õnnelikuks tulevikumaailmas hakkama saavaks kodanikuks. 

 

4.2 Missioon

 • õigete väärtushinnangutega õpi- ja teotahteliste noorte kujundamine;
 • kodanikutunde kasvatamine;
 • kodu ja perekonna väärtustamine;
 • teadmiste omandamine ja nende rakendamine elus;
 • eetilise, salliva ja lugupidava inimese kujundamine.

 

 

 1. KOOLI STRATEEGILISED EESMÄRGID JA TEGEVUSKAVA

 

Kooli strateegiliste eesmärkide püstitamise aluseks on sise- ning välishindamise tulemused ning  nüüdisaegse õpikäsituse kolm põhimõtet:

 • õppimine on individuaalne, aktiivne, tegevuspõhine ja toimub konkreetse õppija arengukontekstis;
 • koostöine õpe, mis toob suurema seotuse nii koolis, kogukonnas kui terves ühiskonnas;
 • kooli, õpetaja ja õppija valikuvõimalused ja tegevusvabadus, mis toetab erinevate osapoolte sisemist motivatsiooni, õpitulemusi ja heaolu, samuti enesejuhtimist ja iseseisvust.

 

5.1 Eestvedamine ja juhtimine

 

Eesmärk 5.1.1 Kooli jätkusuutlik ja konkurentsivõimeline areng on tagatud süsteemse juhtimisega.

Eesmärk 5.1.2 Huvigrupid on kaasatud kooli strateegilisse juhtimisse.

Tegevus

Tähtaeg

Vastutajad

 1. Kaasaegse ning turvalise õpi- ja töökeskkonna tagamine

pidev

juhtkond

 1. Kehtivate ning seadusele vastavate koolikorralduslike dokumentide olemasolu tagamine ning avaldamine veebilehel

pidev

juhtkond

 1. Huvigruppide regulaarne kaasamine arengukava eesmärkide elluviimise protsessi

pidev

juhtkond

 1. Aktiivne osalemine Huvitava kooli, Ettevõtliku kooli, Liikuma kutsuva kooli ning Kiusamisest vaba kooli tegevuspõhimõtete rakendamisel

pidev

juhtkond

 

Eesmärk 5.1.3 Kooli maine on jätkuvalt positiivne.

Tegevus

Tähtaeg

Vastutajad

 1. Kooli kodulehe täiendamine

pidev

IT spetsialist,

rmkõpetaja

 1. Väliskommunikatsiooni parendamine- koolitegevuste kajastamine meediaväljaannetes

pidev

eesti keele õpetaja

 1. Halliste kooli 145 tähistamine

2019

huvijuht

 

Eesmärk 5.1.4 Regulaarne sisehindamine toetab kooli jätkusuutlikku arengut.

Tegevus

Tähtaeg

Vastutajad

 1. Sisehindamise tulemusnäitajate analüüs, rakendamine ja kasutamine parendusvõimaluste loomiseks koolikorralduses

2x õppeaastas

juhtkond

 1. Rahulolu-uuringute regulaarne läbiviimine, tulemuste analüüs ning tulemuste tagasisidestamine huvigruppidele

1x õppeaastas

juhtkond

 

Eesmärk 5.1.5 Kool on väärtuspõhise koolikultuuriga õppiv ja arenev organisatsioon.

Tegevus

Tähtaeg

Vastutajad

 1. Kooli põhiväärtuste sõnastamine ning integreerimine juhtimise, õppe- ja kasvatustöö ning huvitegevuse valdkondadesse.

2019

juhtkond, töötajad,

hoolekogu, õpilasesindus

 1. Koolirahu lepingu sõlmimine ja – eesmärkide saavutamine.

2019- 2023

juhtkond, ÕE, õpetajad

 1. Õppekorraldus põhineb õpetaja ja õpilaste poolt kokkulepitud põhiväärtustel.

pidev

õpetajad

 1. Kooli väärtustel põhineva õpilaste ja personali tunnustussüsteemi täiustamine.

pidev

juhtkond

 

 

  1. Personalijuhtimine

 

Eesmärk 5.2.1 Koolis töötab professionaalne, motiveeritud, elukestvas õppes osalev ja õppija arengut toetav personal.

Tegevus

Tähtaeg

Vastutajad

 1. Personalipoliitika täiustamine- väärtuspõhised üldpõhimõtted, värbamispõhimõtted, valik, mentorlus, hindamine ja arendamine.

pidev

juhtkond

 1. Arenguvestluste läbiviimine personaliga.

1x õppeaastas

juhtkond

 1. Koolisisese juhtimisinformatsiooni ja sisekommunikatsiooni süsteemi arendamine (dokumentide säilitamine pilverakenduses, kogumine, haldamine, jagamine).

pidev

IT spetsialist,

juhtkond

 1. Aktiivne osalemine projektitaotluste kirjutamistes ja projektide läbiviimistes (KIK, RMK, INNOVE jt).

pidev

huvijuht,

õpetajad

sotsiaalpedagoog

 1. Koolitusplaani väljatöötamine ja pidev uuendamine vastavalt arenguvestluste, töötajate enesehindamise, asutuse sisehindamise ja rahuloluküsitluste tulemustele.

2019

pidev

juhtkond

 1. Täiendkoolitustel omandatu edasiandmine sisekoolitustel.

pidev

juhtkond

 1. Personali ühisettevõtmiste ning -koolituste korraldamine, tervislike eluviiside, liikumisharjumuste ning töömotivatsiooni toetamine.

pidev

juhtkond

 1. Koostöös Abja Gümnaasiumiga infotehnoloogi 0,5 ametikohta taotlemine.

2019

juhtkond

 1. Koostöö jätkamine Mulgi valla erinevate üldharidus- ning huvikoolidega, tagamaks kvalifitseeritud kaadri olemasolu Halliste Põhikoolis.

pidev

juhtkond

 

 

  1. Koostöö huvigruppidega

 

Eesmärk 5.3.1 Kooli avatuse, jätkusuutlikkuse ning õppija arengu toetamine.

Tegevus

Tähtaeg

Vastutajad

 1. Arendustegevuseks vajalike koostööprojektide määratlemine

2x õppeaastas

huvijuht,

õpetajad

 1. Tugispetsialiste, lapsevanemaid, klassijuhatajaid ja aineõpetajaid ühendavate juhtumipõhiste töörühmade rakendamine.

vastavalt vajadusele

sotspedagoog, klassijuhatajad

 1. Koostöö tõhustamine kohaliku omavalitsuse, hoolekogu, õpilasesinduse,  lastevanemate ja vilistlaskonnaga kõikides valdkondades, kooli põhieesmärkide paremaks teostamiseks.

pidev

juhtkond, klassijuhatajad, huvijuht

 1. Kooli õppekava sh karjääriõpetust toetava koostöö jätkamine Abja-, A. Kitzbergi- ja Viljandi Gümnaasiumidega, VIKK-i ja Olustvere MMK, Viljandimaa Rajaleidja, Viljandi ja Pärnu töötukassade ning erinevate piirkonna asutustega (Abja-Paluoja päästekomando, EMÜ Polli Aiandusuuringute Keskus, Pajumäe talu jt) .

pidev

karjääriõpetuse õpetaja, huvijuht,

õpetajad, juhtkond

 1. Kogukondlik, õppe- ja kasvatustööd- ning huviharidust toetava koostöö jätkamine Halliste kiriku, Halliste- ja Õisu lasteaedade, Mulgi valla huvikoolide,  kultuurimajade, Kaitseliidu Sakala maleva jt asutustega.

pidev

huvijuht, juhtkond, õpetajad

 1. Rahvusvahelise koostöö jätkamine ning arendamine Soome Hyökanumme kooli (vastastikused külaskäigud, õpetajate kogemuskoolitus) ning Sippoo, Hartola, Vilppula ja Ruovesi kogudustega (suvised ühislaagrid).

1x aastas

õpetajad, juhtkond

 

 

  1. Ressursside juhtimine

 

Eesmärk 5.4.1 Koolis on vaimselt ja füüsiliselt turvaline ning ajakohane õpi- ja töökeskkond. Ressursside kasutamine on säästlik, kaalutletud ja tulemuslik.

Eesmärk 5.4.2 Kooli digitaristu on kaasaegne ja heas korras ning võimaldab õppetöös uuendusliku digiõppevara rakendamist.

Tegevus

Tähtaeg

Vastutajad

 1. Õpi- ja töökeskkonna kujundamine ja kaasaegsete õppe- ja töövahendite/materjalide/inventari hankimine ning uuendamine, sh IKT vahendite ajakohastamine.

pidev

juhtkond

 1. Teenuste maksimaalne rakendamine omatulude teenimise eesmärgil (suvised laagrid).

pidev

juhtkond

 1. Kooliterritooriumi kohandamine õuesõppe ja aktiivsete vahetundide jaoks (õpperada, välijõusaal, tõukerattad jms).

pidev,

taotluspõhine

juhtkond

 1. Suusatamitingimuste parendamine kooliümbruses (suusaraja freesi hankimine, kogukondlik koostöö lastevanematega).

2019- 2020

 

juhtkond

 1. Võimla põranda lakkimine.

2019

juhtkond

 1. Uue murutraktori soetamine

2019

juhtkond

 1. Söökla katuse vahetus

2020

juhtkond

 

 

 

5.5. Õppe- ja kasvatustegevus

 

Eesmärk 5.5.1 Iga õppija sotsiaalset arengut toetava, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendava nüüdisaegse õpikäsituse rakendamine.

Tegevus

Tähtaeg

Vastutajad

 1. Õppekava analüüs ja vajadusel uuendamine.

pidev

juhtkond

 1. Elulähedase õppe ning ainetevahelise lõimingu tõhusam rakendamine.

pidev

õpetajad

 1. Õppekäikude kava koostamine ja uuendamine.

pidev

õpetajad,

juhtkond

 1. Õppetöö diferentseerimine- HEV (ka andekate) õpilaste märkamine, toetamine, arendamine.

pidev

õpetajad, klassijuhatajad, sotsiaalpedagoog, juhtkond

 1. Tugisüsteemide tulemuslikkuse hindamine ja parendustegevuste elluviimine.

pidev

õpetajad, sotsiaalpedagoog, juhtkond

 1. Arenguvestluste regulaarne läbiviimine.

1x õppeaastas

klassijuhatajad

 

Eesmärk 5.5.2 Digipädevuste arendamine, IKT vahendite sagedasem kasutamine õppetöös.

Tegevus

Tähtaeg

Vastutajad

 1. Digipädevuste kava koostamine, täitmise analüüs ja vajaduse korral uuendamine.

pidev

juhtkond, õpetajad

 1. Õppimisel ja õpetamisel rakendatakse veebipõhiseid keskkondi ja digivahendeid igapäevaselt.

 

pidev

õpetajad

 1. Digipädevust arendatakse kõigis õppeainetes ja huvitegevuses.

pidev

õpetajad

 

Eesmärk 5.5.3 Tulemuslik väärtuskasvatus toetab kooli missiooni elluviimist.

Tegevus

Tähtaeg

Vastutajad

 1. Väärtuskasvatuse põhimõtete lõimumine ainekavades, töökavades, huvitegevuses.

pidev

õpetajad,

klassijuhatajad,  huvijuht

 1. Tervislike eluviiside toetamine erinevate ettevõtmiste ja projektitööde kaudu.

pidev

õpetajad,

huvijuht

 1. Väärtuskasvatuse ja üldise koolikultuuri hindamine ja parendustegevuste elluviimine.

1x õppeaastas

juhtkond

 

 

 

6. ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD

 

Arengukava kinnitatakse ja muudetakse Mulgi Vallavolikogu poolt kehtestatud korras.

Arengukava analüüsitakse vähemalt kord aastas hoolekogu ja õppenõukogu poolt, mille käigus tehakse ettepanekuid arengukava muutmiseks ning tegevuskavale tegevuste lisamiseks.

Arengukava kuulub muutmisele seoses

 • seadusandluse muudatustega;
 • muudatustega riiklikus õppekavas;
 • muudatustega haridusnõudluses;
 • muudatustega kooli investeeringutes;
 • kooli õppenõukogu või hoolekogu ettepanekutega;
 • Mulgi valla arengukava muutmisega.

 

 

 

 

 

​​​​PÕHIKOOLI ARENGUKAVA

2019-2023

 

Halliste Põhikool 2019

 

SISUKORD

 

 1.  Sissejuhatus ……………………………………………………………………   3
 2.  Arengukava koostamise põhimõtted ja kooliarenduse põhivaldkonnad ………   4

2.1. Kooliarenduse põhivaldkonnad ……………………………………….   4

 1. Üldandmed ja hetkeolukord  ……………………………………………………   4

3.1. Asukoht  ……………………………………………………………….   4

3.2. Lühiülevaade ajaloost  ………………………………………………...   4

3.3. Kooli hetkeseis ………………………………………………………..   5

4.  Halliste põhikooli visioon ja missioon ………………………………………….   6

4.1. Visioon  ……………………………………………………………….   6

4.2. Missioon  ………………………………………………………………  6

5.   Kooli strateegilised eesmärgid ja tegevuskava …………………………………   6

5.1. Eestvedamine ja juhtimine  …………………………………………...   7

5.2. Personali juhtimine  …………………………………………………...   8

5.3. Koostöö huvigruppidega  ……………………………………………..   9

5.4. Ressursside juhtimine …………………………………………………   9

5.5. Õppe- ja kasvatustegevus …………………………………………….  10

6.   Arengukava uuendamise kord  …………………………………………………  11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 1. SISSEJUHATUS

 

Halliste Põhikooli arengukava on koostatud kooli järjepideva arengu tagamiseks. Kooli arengukava 2019- 2023 on kooli arengut suunav dokument, mis lähtuvalt „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse“ § 67 määratleb kooli arengu eesmärgid ja põhisuunad.

 

Halliste Põhikooli arengukava koostamise aluseks on:

 • Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus
 • Halliste Põhikooli põhimäärus
 • Mulgi valla arengukava aastani 2025
 • Eesti elukestva õppe strateegia 2020

 

 

 1. ARENGUKAVA KOOSTAMISE PÕHIMÕTTED JA KOOLIARENDUSE PÕHIVALDKONNAD

 

Halliste Põhikoolis põhineb kooli arendus ressursside ja tegevuste protsessikesksel juhtimisel eesmärgiga tagada kooli pidev ja jätkusuutlik areng.

 

Arengusuunad, mida käesoleva arengukava elluviimisega soovitakse kindlustada, on järgmised:

 • nüüdisaegne õpikäsitus;
 • konkurentsivõime suurenemine ning kooli tegevusnäitajate paranemine;
 • õpilaste järjepidev suunamine elukestva õppe harjumuste omandamisele, nende arendamine haritud ja tublideks kodanikeks;
 • töötajate vastutuse suurendamine;
 • tihe koostöö huvigruppidega suurendamaks kooli usaldusväärsust;
 • ressursside optimaalne kasutamine, et tagada jätkusuutlik areng;

 

Arengukavast lähtuvalt koostatakse kooli iga-aastane üldtööplaan. Arengukava tegevuskava muudetakse kooskõlas välis- ja koolikeskkonnas toimunud muutustega,  arvestades õppeaasta analüütilise kokkuvõtte tulemusi.

 

2.1 Kooliarenduse põhivaldkonnad

Kooli arendamise ülesehitamiseks on aluseks võetud viis põhivaldkonda:

 1. „Eestvedamine ja juhtimine“,
 2. „Personalijuhtimine“,
 3. „Koostöö huvigruppidega“,
 4. „Ressursside juhtimine“,
 5. „Õppe- ja kasvatusprotsess“

 

 

 1. ÜLDANDMED JA HETKEOLUKORD

 

3.1 Asukoht

Halliste Põhikool asub Pornuse külas, Mulgi vallas, Viljandimaal. Kool asub 29 km kaugusel Viljandi linnast, 12 km kaugusel Karksi-Nuiast ja 7 km kaugusel Abja-Paluojast.

 

3.2 Lühiülevaade ajaloost

Halliste kihelkond on aastasadu olnud eestlaste kodukohaks Lõuna-Eestis.
1683-1696.a. oli Halliste kihelkonnas köstriks ja ühtlasi koolmeistriks Bernt Johan Funk. Palgaks sai ta igalt talult ½ külimit vilja.
1873.a. alustati koolimaja ehitamisega Kulla alevikus köstri maja vastu üle tee.
10.septembril 1874.a. alustas kihelkonnakoolis tööd Halliste kihelkonnakooli juhatajana Hans Kirsel. Koolis õppis 24 poissi.

1910.a. tehti koolile juurdeehitus, et vastu võtta ka tütarlapsi. Õpilaste arv 85.
1972.a.sügisel jäi kool algkooliks.
1992.a. töötas kool 6-klassilisena.
1995. a. mais pandi nurgakivi uuele koolimajale.
1998.a. avas uksed uus koolimaja, kus töötas 7 klassi, nimeks Halliste Põhikool.
1999.a. lisandus koolis veel 8. klass, õpilaste arv on 124.
2000.a. sügisel lisandus ka 9.klass. Õpilaste arv 157.
2001. aastal lõpetas Halliste Põhikooli esimene lend, 18 õpilast.

2009.a. valmis koolivõimla.

2019.a. sügisel tähistab kool oma 145.aastapäeva.

 

3.3 Kooli hetkeseis

01. jaan 2019 seisuga õpib koolis 92 õpilast. Koolis õpivad valdavalt Halliste ja Õisu piirkonna õpilased, kaugemalt on lapsi Viljandi linnast, Paistust, Päidrest, Rimmust, Uue-Karistest, Mõisakülast. Koolis õpivad lapsed 1.- 9.klassini.

Valikained 2018/2019 õppeaastal

 • pilliõpetus 1.- 3. klass
 • robootika 5.klass
 • ettevõtlusõpetus 6.- 7. klass
 • loovtöö koostamine 8. klass
 • karjääriõpetus 9. klass

Huviringidest tegutsevad

 • spordiringid (jalg-, korv- ja võrkpall, üldtreeningud, palliring, töötab jõusaal)
 • mudilaskoor, tütarlaste lauluring
 • rahvatants
 • loodusring
 • rahvapilliring
 • kunstiring
 • itiring
 • noorkotkad ja kodutütred

 

Õpilaste arvu prognoos (elanike registri andmed seisuga 01.10.2018)

 

 

 1. HALLISTE PÕHIKOOLI VISIOON JA MISSIOON
   
  1. Visioon

 

Halliste Põhikool on kaasaegne ning turvaline kool, kus õpi- ja töökeskkond toetab iga õppija arengut ning kasvamist õnnelikuks tulevikumaailmas hakkama saavaks kodanikuks. 

 

4.2 Missioon

 • õigete väärtushinnangutega õpi- ja teotahteliste noorte kujundamine;
 • kodanikutunde kasvatamine;
 • kodu ja perekonna väärtustamine;
 • teadmiste omandamine ja nende rakendamine elus;
 • eetilise, salliva ja lugupidava inimese kujundamine.

 

 

 1. KOOLI STRATEEGILISED EESMÄRGID JA TEGEVUSKAVA

 

Kooli strateegiliste eesmärkide püstitamise aluseks on sise- ning välishindamise tulemused ning  nüüdisaegse õpikäsituse kolm põhimõtet:

 • õppimine on individuaalne, aktiivne, tegevuspõhine ja toimub konkreetse õppija arengukontekstis;
 • koostöine õpe, mis toob suurema seotuse nii koolis, kogukonnas kui terves ühiskonnas;
 • kooli, õpetaja ja õppija valikuvõimalused ja tegevusvabadus, mis toetab erinevate osapoolte sisemist motivatsiooni, õpitulemusi ja heaolu, samuti enesejuhtimist ja iseseisvust.

 

5.1 Eestvedamine ja juhtimine

 

Eesmärk 5.1.1 Kooli jätkusuutlik ja konkurentsivõimeline areng on tagatud süsteemse juhtimisega.

Eesmärk 5.1.2 Huvigrupid on kaasatud kooli strateegilisse juhtimisse.

Tegevus

Tähtaeg

Vastutajad

 1. Kaasaegse ning turvalise õpi- ja töökeskkonna tagamine

pidev

juhtkond

 1. Kehtivate ning seadusele vastavate koolikorralduslike dokumentide olemasolu tagamine ning avaldamine veebilehel

pidev

juhtkond

 1. Huvigruppide regulaarne kaasamine arengukava eesmärkide elluviimise protsessi

pidev

juhtkond

 1. Aktiivne osalemine Huvitava kooli, Ettevõtliku kooli, Liikuma kutsuva kooli ning Kiusamisest vaba kooli tegevuspõhimõtete rakendamisel

pidev

juhtkond

 

Eesmärk 5.1.3 Kooli maine on jätkuvalt positiivne.

Tegevus

Tähtaeg

Vastutajad

 1. Kooli kodulehe täiendamine

pidev

IT spetsialist,

rmkõpetaja

 1. Väliskommunikatsiooni parendamine- koolitegevuste kajastamine meediaväljaannetes

pidev

eesti keele õpetaja

 1. Halliste kooli 145 tähistamine

2019

huvijuht

 

Eesmärk 5.1.4 Regulaarne sisehindamine toetab kooli jätkusuutlikku arengut.

Tegevus

Tähtaeg

Vastutajad

 1. Sisehindamise tulemusnäitajate analüüs, rakendamine ja kasutamine parendusvõimaluste loomiseks koolikorralduses

2x õppeaastas

juhtkond

 1. Rahulolu-uuringute regulaarne läbiviimine, tulemuste analüüs ning tulemuste tagasisidestamine huvigruppidele

1x õppeaastas

juhtkond

 

Eesmärk 5.1.5 Kool on väärtuspõhise koolikultuuriga õppiv ja arenev organisatsioon.

Tegevus

Tähtaeg

Vastutajad

 1. Kooli põhiväärtuste sõnastamine ning integreerimine juhtimise, õppe- ja kasvatustöö ning huvitegevuse valdkondadesse.

2019

juhtkond, töötajad,

hoolekogu, õpilasesindus

 1. Koolirahu lepingu sõlmimine ja – eesmärkide saavutamine.

2019- 2023

juhtkond, ÕE, õpetajad

 1. Õppekorraldus põhineb õpetaja ja õpilaste poolt kokkulepitud põhiväärtustel.

pidev

õpetajad

 1. Kooli väärtustel põhineva õpilaste ja personali tunnustussüsteemi täiustamine.

pidev

juhtkond

 

 

  1. Personalijuhtimine

 

Eesmärk 5.2.1 Koolis töötab professionaalne, motiveeritud, elukestvas õppes osalev ja õppija arengut toetav personal.

Tegevus

Tähtaeg

Vastutajad

 1. Personalipoliitika täiustamine- väärtuspõhised üldpõhimõtted, värbamispõhimõtted, valik, mentorlus, hindamine ja arendamine.

pidev

juhtkond

 1. Arenguvestluste läbiviimine personaliga.

1x õppeaastas

juhtkond

 1. Koolisisese juhtimisinformatsiooni ja sisekommunikatsiooni süsteemi arendamine (dokumentide säilitamine pilverakenduses, kogumine, haldamine, jagamine).

pidev

IT spetsialist,

juhtkond

 1. Aktiivne osalemine projektitaotluste kirjutamistes ja projektide läbiviimistes (KIK, RMK, INNOVE jt).

pidev

huvijuht,

õpetajad

sotsiaalpedagoog

 1. Koolitusplaani väljatöötamine ja pidev uuendamine vastavalt arenguvestluste, töötajate enesehindamise, asutuse sisehindamise ja rahuloluküsitluste tulemustele.

2019

pidev

juhtkond

 1. Täiendkoolitustel omandatu edasiandmine sisekoolitustel.

pidev

juhtkond

 1. Personali ühisettevõtmiste ning -koolituste korraldamine, tervislike eluviiside, liikumisharjumuste ning töömotivatsiooni toetamine.

pidev

juhtkond

 1. Koostöös Abja Gümnaasiumiga infotehnoloogi 0,5 ametikohta taotlemine.

2019

juhtkond

 1. Koostöö jätkamine Mulgi valla erinevate üldharidus- ning huvikoolidega, tagamaks kvalifitseeritud kaadri olemasolu Halliste Põhikoolis.

pidev

juhtkond

 

 

  1. Koostöö huvigruppidega

 

Eesmärk 5.3.1 Kooli avatuse, jätkusuutlikkuse ning õppija arengu toetamine.

Tegevus

Tähtaeg

Vastutajad

 1. Arendustegevuseks vajalike koostööprojektide määratlemine

2x õppeaastas

huvijuht,

õpetajad

 1. Tugispetsialiste, lapsevanemaid, klassijuhatajaid ja aineõpetajaid ühendavate juhtumipõhiste töörühmade rakendamine.

vastavalt vajadusele

sotspedagoog, klassijuhatajad

 1. Koostöö tõhustamine kohaliku omavalitsuse, hoolekogu, õpilasesinduse,  lastevanemate ja vilistlaskonnaga kõikides valdkondades, kooli põhieesmärkide paremaks teostamiseks.

pidev

juhtkond, klassijuhatajad, huvijuht

 1. Kooli õppekava sh karjääriõpetust toetava koostöö jätkamine Abja-, A. Kitzbergi- ja Viljandi Gümnaasiumidega, VIKK-i ja Olustvere MMK, Viljandimaa Rajaleidja, Viljandi ja Pärnu töötukassade ning erinevate piirkonna asutustega (Abja-Paluoja päästekomando, EMÜ Polli Aiandusuuringute Keskus, Pajumäe talu jt) .

pidev

karjääriõpetuse õpetaja, huvijuht,

õpetajad, juhtkond

 1. Kogukondlik, õppe- ja kasvatustööd- ning huviharidust toetava koostöö jätkamine Halliste kiriku, Halliste- ja Õisu lasteaedade, Mulgi valla huvikoolide,  kultuurimajade, Kaitseliidu Sakala maleva jt asutustega.

pidev

huvijuht, juhtkond, õpetajad

 1. Rahvusvahelise koostöö jätkamine ning arendamine Soome Hyökanumme kooli (vastastikused külaskäigud, õpetajate kogemuskoolitus) ning Sippoo, Hartola, Vilppula ja Ruovesi kogudustega (suvised ühislaagrid).

1x aastas

õpetajad, juhtkond

 

 

  1. Ressursside juhtimine

 

Eesmärk 5.4.1 Koolis on vaimselt ja füüsiliselt turvaline ning ajakohane õpi- ja töökeskkond. Ressursside kasutamine on säästlik, kaalutletud ja tulemuslik.

Eesmärk 5.4.2 Kooli digitaristu on kaasaegne ja heas korras ning võimaldab õppetöös uuendusliku digiõppevara rakendamist.

Tegevus

Tähtaeg

Vastutajad

 1. Õpi- ja töökeskkonna kujundamine ja kaasaegsete õppe- ja töövahendite/materjalide/inventari hankimine ning uuendamine, sh IKT vahendite ajakohastamine.

pidev

juhtkond

 1. Teenuste maksimaalne rakendamine omatulude teenimise eesmärgil (suvised laagrid).

pidev

juhtkond

 1. Kooliterritooriumi kohandamine õuesõppe ja aktiivsete vahetundide jaoks (õpperada, välijõusaal, tõukerattad jms).

pidev,

taotluspõhine

juhtkond

 1. Suusatamitingimuste parendamine kooliümbruses (suusaraja freesi hankimine, kogukondlik koostöö lastevanematega).

2019- 2020

 

juhtkond

 1. Võimla põranda lakkimine.

2019

juhtkond

 1. Uue murutraktori soetamine

2019

juhtkond

 1. Söökla katuse vahetus

2020

juhtkond

 

 

 

5.5. Õppe- ja kasvatustegevus

 

Eesmärk 5.5.1 Iga õppija sotsiaalset arengut toetava, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendava nüüdisaegse õpikäsituse rakendamine.

Tegevus

Tähtaeg

Vastutajad

 1. Õppekava analüüs ja vajadusel uuendamine.

pidev

juhtkond

 1. Elulähedase õppe ning ainetevahelise lõimingu tõhusam rakendamine.

pidev

õpetajad

 1. Õppekäikude kava koostamine ja uuendamine.

pidev

õpetajad,

juhtkond

 1. Õppetöö diferentseerimine- HEV (ka andekate) õpilaste märkamine, toetamine, arendamine.

pidev

õpetajad, klassijuhatajad, sotsiaalpedagoog, juhtkond

 1. Tugisüsteemide tulemuslikkuse hindamine ja parendustegevuste elluviimine.

pidev

õpetajad, sotsiaalpedagoog, juhtkond

 1. Arenguvestluste regulaarne läbiviimine.

1x õppeaastas

klassijuhatajad

 

Eesmärk 5.5.2 Digipädevuste arendamine, IKT vahendite sagedasem kasutamine õppetöös.

Tegevus

Tähtaeg

Vastutajad

 1. Digipädevuste kava koostamine, täitmise analüüs ja vajaduse korral uuendamine.

pidev

juhtkond, õpetajad

 1. Õppimisel ja õpetamisel rakendatakse veebipõhiseid keskkondi ja digivahendeid igapäevaselt.

 

pidev

õpetajad

 1. Digipädevust arendatakse kõigis õppeainetes ja huvitegevuses.

pidev

õpetajad

 

Eesmärk 5.5.3 Tulemuslik väärtuskasvatus toetab kooli missiooni elluviimist.

Tegevus

Tähtaeg

Vastutajad

 1. Väärtuskasvatuse põhimõtete lõimumine ainekavades, töökavades, huvitegevuses.

pidev

õpetajad,

klassijuhatajad,  huvijuht

 1. Tervislike eluviiside toetamine erinevate ettevõtmiste ja projektitööde kaudu.

pidev

õpetajad,

huvijuht

 1. Väärtuskasvatuse ja üldise koolikultuuri hindamine ja parendustegevuste elluviimine.

1x õppeaastas

juhtkond

 

 

 

6. ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD

 

Arengukava kinnitatakse ja muudetakse Mulgi Vallavolikogu poolt kehtestatud korras.

Arengukava analüüsitakse vähemalt kord aastas hoolekogu ja õppenõukogu poolt, mille käigus tehakse ettepanekuid arengukava muutmiseks ning tegevuskavale tegevuste lisamiseks.

Arengukava kuulub muutmisele seoses

 • seadusandluse muudatustega;
 • muudatustega riiklikus õppekavas;
 • muudatustega haridusnõudluses;
 • muudatustega kooli investeeringutes;
 • kooli õppenõukogu või hoolekogu ettepanekutega;
 • Mulgi valla arengukava muutmisega.

 

 

 

 

 

Õppeaasta

I klassi astujad

Koolis kokku

2019/2020

12

90

2020/2021

11

93

2021/2022

17

97

2022/2023

8

99

2023/2024

9

99